NL-Guitar News
       


בהל ילתפנ

...ונלש ץיקה תוינכתל הנמזה  
For Guitar Teachers...


טאונימ

.הקיסומ םע םישגפמ

תילארשי הרטיג

.םודק ירבע לבנ


.הריעזה הרטיגה

! שדח - 'א תותיכו ןגה ירגובל__

הקיסומב תוירוקמ תוינכת םיחתפמ ונא
.הקיסומ םע םישגפמו םיגוח רפס יתבל

האנהו ןיינע ואצמי םידימלתהש הנווכה
הניגנה ילכ תא םינוב ונא ןכלו ,םינכתב
!ןגנל םידמול םתועצמאבו ונמצעב ונלש

:ךוניחב הקיסומ
"םישגפמ" :תוינכת.תיללכה השיפתה

?בוט הז ימל

.תינכתה יבלש

.הרטיגה ירומל ףד

תוצובקב הרטיג דומילל השדח תינכת
.םיגוחו רפסה תיב תרגסמב ,םידיחילו

םיבר רעונ ינבל הנעמ תנתונ תינכתה
רישי ןפואב הרטיג ןגנל דומלל םיצורה
.החלצהל םתוא איבתש תיארחא ךרדבו

:הרטיג ןגנל
...תיסורב.רואל האצוה - "רומיל"

.הרטיגל יתוריצי

 
ץלמומ עפומ - ידרפס חוחינ

...תוריציה לכ תמישרל

.בהל .נ תאמ תיסאלק הרטיגל תוריצי
."רומיל" םיוותה תאצוהב רואל ואצוה

םיבצמו תונומת האור ינא יתוריציב..."
דדובה ,יטרפה םדאה לש וייח םוחתמ
."הרטיגה ילילצב יוצימו עבמ םהל ןתונו

:הרטיגל יתוריצי.םיליחתמל

.םימדקתמל

:הרטיג םורט !שדח
.'ה - 'ב :תותיכ יאליגל__

ןבהש הצור וא ?הרטיג ןגנל הצור
?הרטיג ןגנל ודמלי ךלש תבה וא

,הרטיגל וידוטסל םג רשקתהל יאדכ
השיגבו תירבח הריוואב םידמלמ ונא
.םינגנמ ונתוא עומשל יאדכ .תיעוצקמ

:הרטיגל וידוטס
קמעב - ערזמ ץובקב