הניגנב - ערזמ ידלי


   

'ג ,'ב ,'א :תותיכ יאליג ,ריעצה ןותלתה ינגנ
!םיעיפומ םגו ןגנל םידמול םודק ירבע לבנ םינוב
..לבנה אב הנה :פילקה םש

Here Comes The Harp...

 

חספ שפוח הקיסומב תוליעפ
2010 - ע"שת

   

'ו ,'ה ,'ד :תותיכ יאליג ,רגובה ןותלתה ינגנ
!םיעיפומ םגו ןגנל םידמול תיחרזמ הרטיג םינוב
..הרטיג ינא :פילקה םש
I Am Guitar...

 


חספ שפוח הקיסומב תוליעפ
2009 -ט"סשתguitar@nl-guitar.com :בהל ילתפנ אוה תוינכתה חתפמ

 Home  The Guitar